Privacybeleid DLR

24 mei 2018

DLR is specialist in gebouwgebonden transportinstallaties, automatische en industriële deuren én dakveiligheid. Dat betekent dat wij vele overeenkomsten aangaan met allerlei verschillende partijen, waaronder opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers, ZZP-ers en werknemers. Dat noodzaakt ons om persoonsgegevens te verwerken. Wij gaan daar zo zorgvuldig mogelijk mee om. In dit privacybeleid leest u welke gegevens wij verwerken, wat wij daarmee doen en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens.

Soort gegevens

Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen en verwerken wij alleen die persoonsgegevens die hiervoor minimaal noodzakelijk zijn. Afhankelijk van het doel van de gevraagde dienstverlening, gaat het om de volgende persoonsgegevens: 

  • Voorletters, voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum en geslacht

Doelen van de verwerking

Concreet verwerken wij de gegevens voor de volgende doeleinden: 

  • Om een overeenkomst met u aan te kunnen gaan en daaraan optimaal uitvoering te kunnen geven. Wij gebruiken bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer en emailadres om contact met u te onderhouden over de voortgang van de dienstverlening.
  • Om u in dienst te kunnen nemen en/of werkzaamheden te laten verrichten, bijvoorbeeld op basis van een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst (ZZP-er), hiervoor de relevante administratie te voeren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van arbeid-, fiscale en socialezekerheidswetgeving. 

Bewaartermijnen

Wij bewaren de gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde opdrachten of diensten uit te voeren en de overeenkomsten na te komen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Privacymaatregelen

De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij nemen daarnaast passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Bovendien zijn wij met al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht overeengekomen.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken géén persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of dienstverlening.

Daarnaast kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel of bij het doen van aangifte van strafbare feiten. 

Uw privacyrechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DLR. Tenslotte heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat inhoudt dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dlr.nl.

Autoriteit persoonsgegevens

Wij helpen u uiteraard graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan door ons worden aangepast. Het aangepaste privacybeleid geldt vanaf de datum van publicatie op de website van DLR. 

Nieuws

dinsdag 31 augustus 2021

Aanvulling directie van DLR Adviesgroep / Eurlicon

Met ingang van heden is Eric Verwey toegetreden tot de directie van onze organisaties DLR Adviesgroep BV en Eurlicon. Eric was oprichter van Verwey... Lees meer
donderdag 1 april 2021

Zonnepanelen aan (laten) brengen op je dak? Bepaal de juiste dakveiligheid conform de arbeidshygiënische strategie.

Bij dakveiligheid wordt vaak direct gedacht aan ankerpunten en lijnsystemen op het dak. Maar de Arbowet omschrijft duidelijke stappen die gevolgd m... Lees meer