Meerjarenbegroting

Een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) wordt opgesteld n.a.v. de technische inspectie. In de meerjarenbegroting wordt 15 jaar vooruitgekeken. Het is een hulpmiddel voor het bepalen van de benodigde budgetten om de installaties in goede staat van onderhoud te houden.

Voor iedere installatie wordt een Meer Jaren Onderhoud Begroting opgesteld, kortweg MJOB. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel de economische als de technische levensduur van de verschillende componenten. Dit afgezet tegen de aangetroffen conditie van het component en rekening houdend met verschillende omgevingsparameters.

Er wordt een MJOB opgesteld voor de komende 15 jaar waarbij DLR ervan uit gaat dat de eerste vijf jaren taakstellend zijn, de jaren daarna kunnen worden bijgesteld op basis van de jaarlijkse inspectie. Op deze wijze kan toch voor de lange termijn een schatting van de te verwachten investeringen worden gemaakt. DLR gaat in de MJOB te allen tijde uit van instandhouding van de huidige situatie. Mocht er, op enig moment, in relatief korte tijd, een aantal kostbare werkzaamheden gepland staan dan kan dat reden zijn de situatie te heroverwegen en te opteren voor volledige modernisering of zelfs nieuwbouw.

Het opstellen van een meerjarenonderhoudsbegroting maakt onderdeel uit van onze beheerwerkzaamheden.